UGDYMO PLANAS

     

 

 

2021 - 2023 mokslo metų ugdymo planas 

 

 

 

0

                                                                                                                                              

 

Mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Kauno Suzukio pradinės mokyklos mokymo forma - dieninė.

Mokiniai tėvų prašymu gali būti mokomi pagal namų mokymo ir savarankiško mokymo organizavimo

aprašą.

 

 Programų pasirinkimo galimybės

 Dorinis ugdymas – etika yra dėstoma pirmų klasių mokiniams,  o tikyba – 2-4 klasių mokiniams.

 

Informacija kaip mokiniai bus keliami į aukštesnę klasę

Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę

klasę.

Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įver-

tinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto Kauno Suzukio

pradinės mokyklos mokytojų taryba.

Mokytojų taryba:
1. išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su

juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo, pakartotinio svars-

tymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą;
2. atsižvelgusi į tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą,

siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą;
3. išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti mokyklos direktoriui

išklausyti direktoriaus pavaduotojui ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo

darbą ir priimti galutinį sprendimą.

Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papil-

domų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą nustatyta tvarka klasės telefonu  ar registruotu

laišku per 3 dienas supažindina mokinio tėvus.

 

 

Informacija kokius testus ir egzaminus laikys mokiniai

 

Kauno Suzukio pradinėje mokykloje valstybinių testų ar egzaminų nėra.

Mokinių diagnostinis vertinimas vyksta 3 kartus per mokslo metus (rugsėjo, gruodžio ir

gegužio mėnesiais).

Mokiniai rašo diagnostinius testus parengtus ir patvirtintus Kauno „Vėtrungės“ pradinės mokyklos

metodinės tarybos.

Mokinių grupės atrankos būdu gali patekti ir dalyvauti tarptautiniuose ar nacionaliniuose testuose.

2012 m. balandžio 23 - gegužės 25 dienomis 4 klasių mokiniai dalyvaus Nacionalinių mokinių pasie-

kimų tyrime.

Tyrimą organizuoja LR Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinis egzaminų centras.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2021-08-16