MOKYKLOS TARYBA

 

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, kitų progimnazijos bendruomenės narių ir vietos bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti, uždaviniams, klausimams nagrinėti ir spręsti.

Mokyklos tarybos pirmininkė
Asta Blandė

Nariai
V.Savys, D. Malažinskienė, A. Navickas