VEIKIANČIOS KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS:

Metodinė Taryba:

Tikslai:

1. Kurti vieningą metodinę sistemą, užtikrinančią Š.Suzuki metodikos diegimą mokykloje.
2. Spręsti su ugdymo procesu susijusius klausimus bei gerinti mokyklos įvaizdį.
 
Uždaviniai:
1. Skatinti mokytojus plėtoti moksleivių kūrybines galias.
2. Tobulinti vertinimo sistemą, sukuriant mokinių poreikius atliepiančią vertinimo sistemą.
3. Skleisti metodinę ir pedagoginę patirtį.

Metodinės Tarybos pirmininkė:
    Vilma Lynienė
 Nariai:
   Odeta Virpšienė, Rimantė Tamošiūnienė, Jolita Žagarienė, Vaida Braziulienė
 
 
Vaiko gerovės komisija:

Tikslai ir uždaviniai : Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems spec. poreikių, atlikti mokinio spec. ugdymosi poreikių ( išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė:
   Dalia Lingienė;
Nariai:
  Raimonda Starzdienė, Miglė Purvinskienė, Inga Baltrušaitienė, Miglė Nabagaitė, Evita Pranskūnaitė
  
 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atesatcijos komisija:
 
Atesatcijos komisijos pirmininkė:
  Dėja Aukštkalnytė
Nariai:
  Rimantė Tamošiūnienė, Odeta Virpšienė, Vilma Lynienė, Ramunė Matrinkienė (Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė).
 
 
Tarifikacinės komisijos sudėtis:
 
 Pirmininkė:
    Daiva Malažinskienė;
Nariai:
   Rasa Kablienė, Vilma Lynienė;
 
Mokyklos įsivertinimo grupės sudėtis:
 Pirmininkė:
   Dalia Lingienė;
Nariai:
  Minja Katinienė, Neringa Degutienė, Sidutė Valasukienė
 
 Vidaus kontrolės darbo grupės sudėtis:
Pirmininkė:
Daiva Malažinskienė;
Nariai:
  Rasa Kablienė, Inga Baltrušaitienė, Greta Krilavičiūtė
 
Iškilus klausimams galite skambinti telefonu 8-37 312036, 8 672 87056