PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, kitų progimnazijos bendruomenės narių ir vietos bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti, uždaviniams, klausimams nagrinėti ir spręsti.

Mokyklos tarybos pirmininkė
Asta Blandė

Nariai
V.Savys, D. Malažinskienė, A. Navickas

 

Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu 8-37 312036, arba 8 -37 312034


Mokyklos tarybos funkcijos

 • nustatyti mokyklos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti Mokyklos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • svarstyti naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą;
 • svarstyti mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti mokyklos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

  MOKYTOJŲ TARYBA -nuolat veikianti Suzuki progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

  Mokytojų tarybą sudaro mokyklos vadovas (direktorė), administracija, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotoja, psichologė, socialinė pedagogė, spec. pedagogė, logopedė, bibliotekos vedėja ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų mokyklos savivaldos institucijų ir komisijų atstovai.
  Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kartą per pusmetį, prireikus gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorė. Sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.

  Mokytojų tarybos funkcijos
 • aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo mokykloje klausimus, svarstyti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, metodus ir formas;
 • diskutuoti dėl mokyklos veiklos programos, aptarti bendrųjų programų įgyvendinimo ir valstybinių išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;
 • aptarti skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, gabiųjų vaikų identifikavimo klausimus, jų ugdymo programas, metodus;
 • kartu su mokyklos pagalbos specialistais (psichologe, spec. pedagoge, socialine pedagoge, sveikatos priežiūros darbuotoja ir logopede) aptarti mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, darbo saugos ir kitus klausimus.